Translate
termsOfUseHeader
Allmänna villkor och bestämmelser för

THE LITTLE GYM® EUROPE 

Dessa allmänna villkor gäller för användning av alla delar av webbplatserna www.thelittlegym.eu och www.thelittlegymfranchise.eu (hädanefter kallad “webbplatsen” eller “denna webbplats” eller “vår webbplats”) skapad av The LifeSkills Company S.A.(hädanefter kallad “The Little Gym® Europe” eller “TLGE” eller “vi”), Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Brussels.

Din anslutning till och användning av denna webbplats är föremål för dessa allmänna villkor och övriga bestämmelser på webbplatsen, samt tillämplig lagstiftning. Genom att besöka och använda webbplatsen, förstår och accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, dessa allmänna villkor och bestämmelser. Om du inte skulle godkänna dessa villkor och bestämmelser bör du inte använda denna webbplats.

 


Vi kan inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för skador eller kostnader som kan uppstå till följd av din anslutning till, användning av eller surfande på webbplatsen (inklusive utelämnande eller felaktig information). Såsom med all information på internet ger vi inga garantier eller utfästelser rörande innehåll, service, produkter eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen.

 

Allmänna riktlinjer

 

Information som publicerats på eller som är tillgänglig genom webbplatsen kan inte garanteras vara helt riktig eller helt fullständig. Trots att TLGE vidtar rimliga åtgärder för att ge korrekt och aktuell information på webbplatsen, ger vi inga garantier eller utfästelser rörande riktighet eller tillförlitlighet avseende någon information eller innehåll på webbplatsen, som sprids via webbplatsen, eller länkas till/från via webbplatsen . Genom att ansluta dig till och använda denna webbplats intygar du att du förstår, godkänner och samtycker till att den information eller innehåll som finns på webbplatsen används på egen risk.
 
Du får inte använda denna webbplats om du vill skicka, överföra, använda eller återanvända material som är olagligt, förbjudet, hotfullt, stötande, kränkande, obscent, anstötligt, provocerande, pornografiskt, eller vanhelgande, eller som kan anses utgöra eller uppmuntra till ett beteende som kan betraktas som en brottslig handling, föranleda civilrättslig skadeståndsskyldighet eller på annat sätt strida mot gällande lagstiftning. Vi kommer helt och fullt samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller enligt en rättslig process, eller till svar på en sådan begäran, och lämna ut uppgifter om den som postar sådant innehåll eller material. TLGE kan inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för sådan överföring, uppläggning, information eller innehåll på webbplatsen, eller för något felaktigt, kränkande, stötande, utelämnande, falskt, obscent, pornografiskt, vanhelgande, eller någon försummelse som kan finnas i sådan överföring, inlägg, information eller innehåll på webbplatsen.


Ansvarsbegränsning
 
Vi kan inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för förluster, skador eller kostnader, direkta eller indirekta skador, oavsiktliga skador, följdskador, särskilda skador eller skadeståndskrav "av påföljdskaraktär", inklusive men ej begränsat till felaktigheter, utelämnande, typografiska fel, fördröjningar eller felaktigheter i överföring av information, fel, avbrott, radering av filer, driftsstopp eller fördröjningar, informationens tillförlitlighet, innehåll, tjänst eller produkt som erbjuds på eller via webbplatsen, eller för skador eller förlust som kan uppstå på grund av din användning av, eller anslutning till, information eller innehåll på webbplatsen, eller innehåll på någon webbplats, eller hemsidor länkade till/från webbplatsen, vare sig detta skett på grund av vår försummelse eller inte och/eller vi har underrättats om att sådana skador är möjliga. Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter friskrivning från underförstådda garantier, varför några av ovan nämnda undantag eventuellt inte tillämpas i ditt fall.

 

Ersättningsskyldighet

 

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla TLGE, dess dotterbolag, anställda, direktörer, medarbetare och agenter, leverantörer av material, kommunikation eller internet skadeslösa från och mot eventuella förluster, skador, anspråk, kostnader, eller skadeståndskrav, inklusive men inte begränsat till advokatkostnader, som ådragits till följd av anspråk, talan, eller fordran till följd av din användning av, eller i samband med inlägg, överföring, uppläggning, publicering eller spridning av information eller innehåll, eller övrig kommunikation med eller till/från webbplatsen.

 

Användning av material och kommunikation

 

All kommunikation eller material som överförs till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, anses vara, och behandlas som, icke-konfidentiell information utan äganderätt. Allt du överför eller skickar kan användas av TLGE och dess dotterbolag för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, reproducering, offentliggörande, överföring, publicering, spridning och uppläggning. Dessutom står det TLGE fritt att använda idéer, koncept, know-how, processer eller tekniker som finns i all kommunikation som skickas till webbplatsen, för vilket ändamål som helst, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning, och marknadsföring av produkter och/eller tjänster, med sådan information, om inte annat föreskrivs i vår sekretesspolicy.

Till följd därav samtycker du till att ge TLGE en global licens till att reproducera innehåll du har skickat till webbplatsen och därmed dela innehållet med allmänheten via internet, obegränsat i tid, utan att ha rätt att kräva någon ekonomisk eller annan ersättning.

I samtliga fall är du ensamt ansvarig för information och innehåll du tillhandahåller webbplatsen samt följderna av dess spridning via webbplatsen. Du garanterar att du innehar alla rättigheter och/eller licenser vilka krävs för publicering på webbplatsen så som beskrivits ovan. Du ska skydda TLGE mot klagomål, anspråk eller talan från tredje part eller från någon övervakande enhet med respekt. TLGE kontrollerar inte innehåll som publiceras på eller överförs via webbplatsen. TLGE förbehåller sig rätten att, om företaget får kännedom om otillbörlig användning (t.ex. tillhandahållande av material som är olagligt, eller rimligen antas stå i strid med tredje parts rättigheter), inte sprida detta innehåll, och ta bort sådant innehåll utan förvarning till den som tillhandahållit innehållet.

 

Säkerhet

Det existerar ingen metod som är 100% säker avseende elektronisk datalagring eller epost via internet. Därför kan vi inte garantera hundraprocentig säkerhet avseende personuppgifter och/eller information du tillhandahåller TLGE, varken under dess överföring eller lagring.

 

Copyright och varumärke

 

Alla varumärken, copyright, patent, immateriella eller övriga äganderättigheter för webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör TLGE. Webbplatsen och dess databaser tillhör TLGE och är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. TLGE äger copyright och innehar full upphovsrätt och äganderätt. Hela webbplatsens innehåll och struktur, såsom text, layout, illustrationer, fotografier, filmer, grafik och övriga komponenter på webbplatsen är skyddade via copyright. All kopiering, anpassning, ändring, översättning, omorganisation, publicering eller annan slags användning av delar av, eller allt innehåll som visas på webbplatsen, är på alla sätt och i alla medium (inklusive elektroniska, mekaniska eller andra) strängt förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från TLGE. Våra databasers innehåll är juridiskt skyddat genom att upphovsmannen har rätt att förbjuda inhämtning och/eller återanvändning av delar av eller hela dess innehåll. All otillåten användning och brott mot dessa rättigheter kan leda till brottsligt eller civilrättsligt åtal.

Du bör utgå från att allt du ser eller läser på webbplatsen (inklusive namn, logotyper och övriga symboler) är upphovsrättsskyddat material och/eller varumärken. Nyttjande av någon av dessa eller liknande symboler är strängt förbjudet utan ett föregående skriftligt medgivande från TLGE.

 

Hyperlänkar

 

Webbplatsen kan länka till andra webbplatser som inte kontrolleras eller hanteras av oss. Tillhandahållande av en länk till en extern webbplats sker endast för din egen bekvämlighet och innebär inte ett stöd eller en rekommendation från TLGE. TLGE har ingen kontroll över och har inte granskat innehållet avseende tredje parts hemsidor som är länkade till / från webbplatsen, och kan inte heller hållas ansvarigt för sådana sidors innehåll eller hantering. All anslutning till andra webbplatser sker på egen risk och vi gör inga utfästelser eller garantier rörande sådana sidors innehåll, fullständighet, eller riktighet för dessa länkar eller de webbplatser som länkas till/från webbplatsen. Dessutom innebär länkning inte att vi stöder sådana utomstående webbplatser eller deras ägare.

 

Policys och praxis

 

Varje enskilt The Little Gym® ägs och drivs av självständiga franchisetagare. Därför tillämpar varje enskild The Little Gym® franchisetagare sina egna policys och praxis i enlighet med sin verksamhets utformning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, återbetalning till enskilda. Vänligen kontakta din lokala franchisetagare för mer information.

 

Information avseende tredje part

 

Denna webbplats kan innehålla länkar till eller information som tillhandahållits av utomstående (tredje part), inklusive information som erhållits eller producerats av bransch- eller marknadsanalytiker. Branschpublikationer brukar i allmänhet meddela att den information de innehåller har erhållits från källor vilka anses vara trovärdiga men kan ej garantera att informationen är riktig eller fullständig. Dessutom har TLGE inte utfört någon oberoende verifiering av beräkningar eller prognoser som utförts av tredje part och TLGE varken stöder, eller gör inga utfästelser avseende sådan information.

 

Garantier

 

All information och referensmaterial som återfinns på webbplatsen är till för användarens personliga och icke-kommersiella bruk. Genom att ansluta till och interagera med webbplatsen, ger du ditt medgivande till att TLGE och dess dotterbolag ska hållas skadeslösa och icke ansvariga för dess innehåll. Vi gör inga utfästelser eller garantier att innehållet på webbplatsen är fullständigt eller riktigt, inte heller övrigt material som erbjuds på eller via webbplatsen. Vi gör inte anspråk på att granska riktigheten eller tillförlitligheten avseende innehållet på webbplatsen. Du ansvarar själv för att vidta lämpliga åtgärder för att verifiera all sådan information. Vi kan inte hållas ansvariga för typografiska fel, felaktigheter avseende layout eller felaktig information, utelämnanden, tekniska felaktigheter eller andra felaktigheter på denna webbplats.

Våra produkter och tjänster garanteras, om alls, endast enligt villkor i ett skriftligt avtal mellan oss och köparen.

Förutom som garanteras i sådana skriftliga avtal, friskriver vi oss härmed alla garantier och villkor avseende produkter och tjänster, inklusive alla underförstådda garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter samt titel.

Material, tjänster och informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst garanti eller utfästelse, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men ej begränsat till, garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter samt titel.

 

Övrigt

 

De allmänna villkoren som anges på webbplatsen regleras och tolkas i enlighet med belgisk lagstiftning, utan hänsyn till deras lagvalsregler. Domstolen i Bryssel har exklusiv behörighet i alla frågor och tvister som kan uppstå vid användning av webbplatsen.

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor befinns vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar av andra skäl, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal. Vi kan, efter eget gottfinnande, ersätta eller ändra sådana bestämmelser med en annan bestämmelse.

Underlåtenhet eller fördröjning i att utöva en rättighet hänförande till dessa villkor ska inte anses utgöra övergivande av dessa. Underlåtenhet i att utöva en rättighet eller att endast delvis utöva en rättighet undantar inte denna rättighet eller någon annan rättighet hänförande till dessa villkor från att utövas vid senare tillfälle.

Dessa allmänna villkor avtalsreglerar den förståelse och enighet som finns mellan oss avseende webbplatsen och allt material, kommunikation, överföring eller inlägg på/till/från webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra detta inlägg på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att ändra uppdateringsdatumet längst ner på denna sida. Du är bunden av sådana ändringar och vi rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka webbplatsen.

Detta dokument uppdaterades senast 26 februari 2016.